නිංෙබෝ Haimei ෙට්ඩිං කම්පැණි, ලිමිටඩ්

අපි ගැන

නිෂ්පාදන ප්රමිතිය, අවංක සේවය හා සියලු පාරිභෝගිකයින් සඳහා ඉහළ වගකීමක් Baseing

නිංෙබෝ Haimei ෙට්ඩිං කම්පැණි, Ltd ට වරාය නගරයක් වන අතර, චීනය දෙවන විශාලතම හොඳ ගැඹුරු ජල වරාය හිමි චීනය-නිංෙබෝ, දී වැදගත් විදේශ වෙළෙඳ වරාය දය පිහිටා. පාරිභෝගික නිසි කලට ලබා සැපයීමට අපට හැකි බව ඉතා පහසු මුහුද, ඉඩම් හා ගුවන් ප්රවාහන තත්ත්වය භුක්ති. 

නිෂ්පාදන

12V LifePO4 Series
12V LifePO4 Series
Lithium iron phosphate battery (LiFePO4)is a new type of lithium ion battery with LiFePO4 as the cathode material and generic backing as the anode. It has strong safety performance, high energy density,low cost and other characteristics, and is widely used in photovoltaic energy storage, communication base stations, ups and other energy storage fields.
Portable Power Supply
Portable Power Supply
Portable power supply series is a kind of portable energy storage power supply with built-in lithium ion battery and can store electric energy. It is equipped with 220 VAC,USB, DC and other modules.The capacity of the external power supply is between 10wh and 3000wh, and the power is between 100W and 3000W. The external power supply can provide convenient power for all kinds of electric equipment, which can be used for rescue. First aid, homework, leisure and mobile office.

විසින් වෙළඳපල ඉලක්ක කර ගත්, නිෂ්පාදන ප්රමිතිය, අවංක සේවය හා සියලු පාරිභෝගිකයින් සඳහා ඉහළ වගකීමක් මත පදනම් පිළිපැදිය අපට චීනය ඔබේ විශ්වාස කටයුතු සහකරුවෙක් විය කරන්න වනු ඇත

අප අමතන්න