ទីក្រុងនីងបូ Haimei Trading Co. , Ltd.

សំណុំផ្កាឈូក